А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Креслення - предмет

Креслення предмета повинен давати повне уявлення про форму предмета, його внутрішній устрій, розмірах, матеріалах, з яких він виготовлений, і інші дані.

Побудова третього виду з двох заданим. Креслення предмета,що має складні внутрішні обриси, показані лініями невидимого контуру, читається з працею.

Побудова дійсної величини перетину предмета циліндричної форми. | Побудова дійсної величини перетину поверхонь конуса і циліндра. Креслення предмета, який маєвнутрішні порожнини, показані лініями невидимого контуру, погано читається. Для виявлення внутрішнього устрою предмета доцільно виконати розріз.

На кресленнях предметів із суцільною сіткою, рельєфом, рифленням і т.п. допускається показувати ці елементичастково, з можливим спрощенням.

На кресленнях предметів застосовують безосную систему (осі проекцій не показують); в цьому випадку профільні проекції точок визначають, користуючись бісектрисою кута YOY, як показано на фіг.

Расположеніе видів на робочому полікреслення. При виконанні креслення предмета кількість видів має бути найменшим і в той же час достатнім для отримання повного уявлення про предмет.

Якщо на кресленні предмета дана одна проекція точки, то колись треба знайти проекції поверхні, на якійрозташована ця точка. Потім вибирають один з двох описаних нижче прийомів рішення задачі.

За цього способу креслення предмета виконується у вигляді однієї прямокутної проекції (по ній визначаються координати х і у) і доповнюється координатою z у вигляді вектора.

Дографічним документів відносяться креслення предметів, будівель і споруд. Технічні умови, відомості, пояснювальні записки, розрахунки складають текстову частину документів.

До графічних документів відносяться креслення предметів, будівель і споруд.

Отже,щоб створити креслення предмета, необхідно вміти проектувати його на кілька площин проекцій.

Якщо в процесі читання креслення предмета виникають труднощі, то слід зображення тих його елементів, які незрозумілі, виконувати окремо - в прямоугряьних абоаксонометричних проекціях.

Про величину зображеного на кресленні предмета або окремих його частин незалежно від масштабу і точності зображення судять по розмірним числах.

З'ясування розмірів зображеного на кресленні предмета слід починати звимірювальних баз.

На основі паралельного проектування складають креслення предметів і наочні зображення їх, а також виконують технічні малюнки.

Відношення лінійних розмірів зображеного на кресленні предмета до їх натуральної (дійсної)величиною називається масштабом. В залежності від величини і складності предметів, а також від призначення креслення їх зображення викреслюють в натуральну величину, в масштабі зменшення або в масштабі збільшення.

Відношення лінійних розмірів зображеного на кресленніпредмета до його дійсним розмірам в натурі називається масштабом.

На практиці буває необхідно поряд з кресленням предмета, виконаним в ортогональних проекціях, мати його наочне зображення, що складається тільки з однієї проекції, отриманої шляхомпаралельного проектування предмета на спеціально обрану площину. Такий спосіб побудови креслення називається аксонометричних, а отримане з його допомогою однопроек-ционное відображення предмета - аксонометричній проекцією або аксонометрією.

За формою івеличині зображеного на кресленні предмета його не можна точно виготовити незалежно від масштабу і точності виконання креслення. Призначення масштабу полягає тільки в тому, щоб дати наочне уявлення про співвідношення розмірів елементів виробів. Існуютьспеціальні правила та припущення, за якими конструктор, зображуючи предмет, відступає від масштабу, для того щоб підкреслити конструктивні особливості деталі. Наприклад, при незначному уклоні або конусності їх спеціально утрирую.

Масштаб являє собоювідношення розміру зображеного на кресленні предмета до його розміру в дійсності. За допомогою масштабу визначаються за кресленням дійсні розміри предмета. Масштаби бувають чисельні, лінійні, поперечні і кутові.

Нанесення розмірів. Підставою длясудження про величину зображеного на кресленні предмета і його деталей служать розмірні числа, проставлені на кресленні незалежно від масштабу останнього.

На основі вчення про прямокутних проекціях і складаються проекційні креслення предметів.

Формати аркушів.Масштабом креслення називається відношення лінійних розмірів зображуваного на кресленні предмета до дійсним його розмірам.

Під масштабом креслення розуміється відношення лінійних розмірів зображуваного на кресленні предмета до його дійсним розмірам.

Чисельним називається масштаб, що показує відношення лінійних розмірів зображеного на кресленні предмета до лінійними розмірами самого предмета в натурі.

IV ми ознайомилися з побудовою проекцій, дізналися, як утворюється креслення предмета методом прямокутногопроектування і як виконуються наочні аксонометричні зображення предметів в прямокутних і косокутних проекціях.

Часто одних тільки проекцій буває недостатньо для повного з'ясування пристрої зображеного на кресленні предмета. Щоб виявитивнутрішні форми й обриси, користуються розрізами та перерізами.

Приклад заповнення основного напису - форма 1. ГОСТом 5293 - 60 передбачена графа Позначення зони розташування складової частини зображеного кресленні предмета. Графа вводиться тільки у випадках, колипередбачається розбивка поля креслення на зони.

Побудова акссн сметрі шестикутника. Як зазначалося вище, аксонометрія зазвичай будується за ортогональному кресленню предмета, тому треба за кресленням предмета добре уявити його форми та їх взаємнерозташування, потім вибрати вид аксонометрії і після цього приступити до побудови аксонометрії предмета.

Поєднуючи грані куба з розташованими на них зображеннями в одну площину (мал. 127), отримують креслення предмета (мал. 128), що складається з шести зображень.

Вграфі 37 вказують кількість деталей, складальних одиниць і інших частин виробу, які йдуть на збірку зображеного на кресленні предмета, а в графі 38-їхня вага. У графу 39 вноситься згідно стандартам найменування-і марка матеріалів, з яких виготовляються деталі. У графі 40вказується номер аркуша в комплекті креслень на виріб, де зображена ця деталь. Примітки можуть вноситися безпосередньо у цю графу, а в разі громіздкість тексту складається особливий перелік приміток, який разом з іншими технічними документамидодається до комплекту креслень. У цьому випадку в графу 41 вписується тільки порядковий номер примітки за переліком.

Якщо після цього розвернути грані куба до суміщення з фронтальною площиною 1 як зазначено на рис. 55 б, то отримаємо креслення предмета на шестиплощинах проекцій. На кожній площині проекцій дано зображення зверненої до спостерігача зовнішньої видимої частини предмета, таке зображення називається виглядом.

Іноді необхідно будувати додаткові креслення, які можуть бути або результатом рішенняпоставленого завдання, або результатом її спрощення. Такі креслення предмета можуть бути побудовані способом зміни (заміни) площин проекцій. При цьому предмет в просторі залишається незмінним. Змінюють положення площини проекцій; при цьому завжди зберігаєтьсявзаємна перпендикулярність двох площин проекцій.

Кожен предмет, з точки зору просторової форми, є або геометричним тілом, або комбінацією різних геометричних тіл, обмежених кривими і плоскими поверхнями. Щоб правильновиконати креслення предмета, необхідно вміти виконувати креслення окремих геометричних тіл, а також вміти будувати точки і лінії, що знаходяться на їх поверхні.

Нанесення розмірів для позначення величини радіусу. | Нанесення розмірної лінії радіусу при великій йоговеличиною. | Зображення різьби на деталях. а - зовнішня різьба на стержні, б - різьба в отворі. Крім зображення на кресленні предмета в різних його проекціях, часто виникає необхідність в додаткових уточнень окремих деталей предмета або технологіївиготовлення та обробки його поверхні. Для цього використовують спеціально прийняті позначення.

Креслення круглої деталі. | Освіта поверхонь обертання. Навчившись розпізнавати прості геометричні тіла по їх кресленнями, легко зрозуміти форму різних предметів,представляють їх поєднання. На рис. 27 е показано побудову горизонтальних проекцій точок на кресленні предмета, що представляє поєднання геометричних тіл, заданих фронтальними проекціями.

Порядковим називають такий принцип позначення, при якомузображені на кресленнях деталі і складальні одиниці позначаються в порядку випуску креслень конструкторами. Порядковий принцип позна - чення схожий з знеособленим, але відрізняється повною відсутністю характеристик зображеного на кресленні предмета. При порядковомупринципі по позначенню креслення не можна судити про те, який елемент вироби зображений на ньому і де він встановлюється на даному виробі. Крім розглянутих систем позначення на різних машинобудівних заводах існують і інші, але найбільш прийнятною все жслід вважати предметну.

Точність зображення, як правило, залежить від навичок кресляра, якості інструментів, за допомогою яких виконується креслення, а також способу виконання та призначення креслення. Тому визначати величину розміру шляхом вимірюваннявідповідних величин на кресленні не допускається, а єдиною підставою для судження про величину зображеного на кресленні предмета і його елементів є розмірні числа. Це дозволяє вносити зміни в креслення, витрачаючи значно менше праці приконструюванні або випробуванні вироби. При цьому конструктор змінює тільки окремі розміри, не перечерчівая всього зображення.

Проектування паралелепіпеда на три площини. На рис. 10 а точка О є вершиною тригранного кута XYZ. Лінії OX, OF і OZ називаютьсяосями проекцій. Для отримання креслення предмета в трьох проекціях на одній площині фронтальну площину залишають нерухомою, горизонтальну площину повертають на 90 відносно осі ОХ, а профільну повертають на 90 відносно осі OZ. При цьому вид зверху опиняється під головним видом, а вид зліва - на одному рівні з головним видом, праворуч від нього. Расстоянія між проекціями визначаються відстанями предмета від площин проекцій. Як видно з рис. 10 б, третю (профільну) проекцію паралелепіпеда можна побудувати за двома іншими проекціям, провівши циркулем з центру Про дуги між осями проекцій OF і OFt. Радіуси дуг дорівнюють відстаням від осі ОХ до відповідних сторін паралелепіпеда.

У цьому випадку при складанні креслень за основні площини проекцій приймають шість граней куба (фіг. Предмет розташовують усередині куба і проектують його прямокутними променями на грані куба. Після цього всі грані куба поєднують з фронтальній площиною (гранню куба) і отримують креслення предмета, що складається з шести зображень.

Наприклад, машинобудівний креслення не має осей проекцій, ліній зв'язку і містить мінімум ліній невидимих ??контурів. На рис. 228 я представлений спрощений креслення корпусу, виконаний за правилами проекційного креслення. На кресленні нанесені лінії зв'язку і штрихові лінії. На кресленні предмета більш складної форми кількість подібних ліній збільшується, тому прочитати таке креслення важко, а іноді неможливо. На рис. 2286 представлений машинобудівний креслення цієї ж деталі, який виконаний з спрощеннями.

Наприклад, машинобудівний креслення не має осей проекцій, ліній зв'язку і містить мінімум штрихових ліній невидимих ??контурів. На рис. 254 а представлений креслення корпусу редуктора, виконаний за правилами проекційного креслення. На кресленні нанесено велику кількість ліній зв'язку та штрихових ліній. На кресленні предмета більш складної форми кількість подібних ліній збільшується, тому прочитати такий креслення важко, а іноді неможливо. На рис. 254 б представлений машинобудівний креслення цієї ж деталі. На кресленні застосовані спрощення, тому таке креслення простий і наочний, легко читається, час на виконання креслення скорочується.

Наприклад, машинобудівний креслення не має осей проекцій, ліній зв'язку і містить мінімум ліній невидимих ??контурів. На рис. 228 я представлений спрощений креслення корпусу, виконаний за правилами проекційного креслення. На кресленні нанесені лінії зв'язку і штрихові лінії. На кресленні предмета більш складної форми кількість подібних ліній збільшується, тому прочитати таке креслення важко, а іноді неможливо. На рис. 2286 представлений машинобудівний креслення цієї ж деталі, який виконаний з спрощеннями.